STATUT

STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Osobistego SAWARES

Uchwalony w dniu 8.01.2007r. w Gdyni

 Przepisy ogólne

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego SAWARES”, w dalszej części statutu zwana jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego. Wzór znaku graficznego określa załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia miasto Gdynia.
 2. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ludzi młodych oraz budowanie płaszczyzny współpracy środowisk akademickich, twórczych, medialnych, managerskich, prawniczych i businessowych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację warsztatów rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalnego,
 2. organizację konferencji i seminariów,
 3. organizację innowacyjnych form wypoczynku ludzi młodych,
 4. promowanie ciekawych, interaktywnych metod zdobywania wiedzy oraz praktycznych umiejętności
 5. propagowanie postawy aktywności i pozytywnego podejścia do życia,
 6. stwarzanie warunków dialogu międzykulturowego,
 7. stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń, współpracy i pomocy środowisk studenckich z różnych krajów,
 8. ułatwianie ludziom młodym rozwoju zawodowego i kariery,
 9. podejmowanie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na trzy kategorie:
 1. Członek uczestnik
 2. Członek rzeczywisty
 3. Członek honorowy

 Członek uczestnik

§ 10

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba spełniająca wymagania §9, która uczestniczy w przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 2. Status członka uczestnika uzyskuje się wraz z rozpoczęciem uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Członek uczestnik:
 1. posiada prawo do uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie
 2. nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 3. nie należy do Walnego Zebrania Członków
 4. posiada prawo do ubiegania się o status członka zwyczajnego na zasadach przewidzianych niniejszym statutem
 1. Członek uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składki członkowskiej.
 2. Członkostwo członka uczestnika wygasa w przypadku notorycznego niewywiązywania się z obowiązków ciążących na nim z mocy niniejszego statutu.

Członek rzeczywisty

§11

 1. Podstawą przyjęcia do Stowarzyszenia członka rzeczywistego jest wypełnienie przez kandydata, który spełnia wymagania § 9, deklaracji członkowskiej oraz aktywna działalność w okresie próbnym.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje nowych członków uchwałą w głosowaniu jawnym.

§ 12

 1. Uzyskanie członkostwa rzeczywistego w Stowarzyszeniu poprzedza trzymiesięczny okres próbny.
 2. W okresie próbnym kandydat na członka rzeczywistego uczestniczy w pracach Stowarzyszenia, a także zobowiązany jest do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia, regulaminami i zasadami pracy Stowarzyszenia.
 3. Po upływie trzech miesięcy od wypełnienia deklaracji członkowskiej Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków bądź o przedłużeniu okresu próbnego.
 4. Zarząd podejmuje uchwałę o odmowie przyznania członkostwa jeśli kandydat:
 1. nie spełni obowiązków wynikających z punktu 3 niniejszego paragrafu,
 2. łamie postanowienia niniejszego statutu, regulaminów lub uchwał władz stowarzyszenia,
 3. podejmuje działania, które mogłyby zagrozić realizacji statutowych celów stowarzyszenia,
 4. popełnia czyn, który godzi w dobre imię stowarzyszenia.

§ 13

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu członkostwa przed upływem okresu próbnego, w szczególności gdy kandydat:
 1. wykazuje się dużą aktywnością w pracach stowarzyszenia,
 2. sprzyja realizacji celów statutowych w sposób efektywny i kreatywny.
 1. Zarząd może podjąć uchwałę o odmowie przyznania członkostwa przed upływem okresu próbnego, w przypadku gdy kandydat:
 1. rażąco łamie postanowienia niniejszego statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. podejmuje działania, które mogłyby zagrozić realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 3. popełnia czyn, który godzi w dobre imię stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia posiada:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. prawo zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 1. Członek rzeczywisty obowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. czynnego popierania celów Stowarzyszenia,
 4. aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą:

 1. śmierci Członka,
 2. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 3. utraty praw publicznych przez Członka.

§ 16

 1. O pozbawieniu członkostwa rzeczywistego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 2. Członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa rzeczywistego wyłącznie w przypadku:
 1. niewywiązywania się z obowiązków ciążących na nim z mocy niniejszego statutu i uchwał Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków,
 2. zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres trzech kolejnych miesięcy; w wyjątkowych sytuacjach terminy zapłaty składki członkowskiej mogą być ustalone indywidualnie,
 3. gdy spełni przesłanki przewidziane w §13 pkt.2 lit. a) – c)
 1. Członek, który został pozbawiony członkostwa, ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od uchwały Zarządu. W takim przypadku Walne Zebranie podejmuje ostateczną decyzję potwierdzającą lub odrzucającą uchwałę Zarządu większością 2/3 głosów. Głosowanie Walnego Zebrania Członków jest tajne.

 Członek honorowy

§ 17

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych.
 2. Decyzję o przyznaniu tytułu Członka honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 18

 1. Członek honorowy posiada prawo udziału z głosem doradczym na Walnym Zebraniu Członków oraz posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
 2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo odmowy udziału Członka honorowego na posiedzeniu.

§ 19

Członek honorowy obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz czynnego popierania celów Stowarzyszenia.

§ 20

 1. O pozbawieniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 2. Członek honorowy może zostać pozbawiony członkostwa w przypadku:
 1. niewywiązywania się z obowiązków ciążących na nim z mocy niniejszego statutu i uchwał Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków,
 2. gdy spełni przesłanki przewidziane w §13 ust.2 lit. a) – c).

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków składa się ze wszystkich członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej 1 raz w roku.
 3. Do zakresu działania i kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. określanie kierunków działalności, programów i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia.
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 4. powoływanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych działania Stowarzyszenia, w tym regulaminu wynagradzania pracowników Stowarzyszenia oraz regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 6. podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 7. wykonywanie innych kompetencji przewidzianych postanowieniami niniejszego statutu.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później niż po upływie trzech miesięcy. Dla ważności podejmowanych na takim zebraniu uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

 Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu w liczbie od 2 do 4.
 2. Członkom Zarządu przysługuje tytuł „Wiceprezesa Zarządu”.

§ 25

 1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.

§ 26

 1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa, utraty członkostwa lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, wyboru Członka Zarządu na wakujące stanowisko może dokonać Prezes Zarządu.
 2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa, utraty członkostwa lub złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu, wyboru nowego Prezesa dokonuje najbliższe Walne Zebranie Członków.
 3. Powołani w tym trybie Członkowie Zarządu, a także Prezes Zarządu, pełnią swoją funkcję do końca trwania kadencji Zarządu.

§ 27

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Zarządu i co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
 2. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 3. dysponowanie funduszami Stowarzyszenia zgodnie z budżetem,
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 29

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia Członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 30

Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia jest wypłacane z dochodów Stowarzyszenia.

 Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna działa w składzie: przewodniczący i dwóch członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają przewodniczącego.

§ 32

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie czynności kontrolnych w Zarządzie Stowarzyszenia.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

§ 33

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jednogłośnie i w pełnym składzie.

§ 34

 1. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, w przypadku jego pomniejszenia, dokonuje najbliższe Walne Zebranie Członków, powołując nowych członków Komisji w drodze uchwały.
 2. Wybrani w tym trybie członkowie, pełnią swoją funkcję do końca trwania kadencji Komisji Rewizyjnej.

  Sposób Reprezentacji

§ 35

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, także w sprawach majątkowych, składa Prezes Zarządu.
 2. Prezes Zarządu może upoważnić do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Członka Zarządu. Upoważnienie może być udzielone na czas określony lub może dotyczyć konkretnych czynności. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

 Majątek Stowarzyszenia

§ 36

W skład majątku Stowarzyszenia wchodzą:

 1. składki członkowskie,
 2. spadki, darowizny, subwencje,
 3. dochody z działalności gospodarczej oraz z majątku Stowarzyszenia,
 4. dotacje na realizację celów statutowych,
 5. dochody z ofiarności publicznej,
 6. dochody z innych źródeł.

§ 37

Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Przepisy końcowe

§ 38

 1. Zmiana niniejszego statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób jego likwidacji i przeznaczenia jego majątku.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.